MVO - CO₂ prestatieladder 

Een groen bedrijf is bij uitstek duurzaam. Met verschillende innovatieve ontwikkelingen zoals de aanleg van natuurtuinen door BMM Groen speelt het bedrijf actief in op de beoogde verduurzaming van de samenleving. De beplanting neemt fijnstof op, houdt hemelwater langer vast en het groen bindt CO₂, het voornaamste broeikasgas dat de versnelde klimaatverandering veroorzaakt. Daarnaast speelt de grootschalige aanplant van bomen en struiken rond panden of in nieuwbouwwijken ook een vooraanstaande rol in de wens tot vergroening.

Een belangrijk onderdeel van de missie van BMM Groen is om bij haar werkzaamheden een minimale belasting voor mens en milieu te realiseren. Binnen de bedrijfsvoering wordt gestreefd naar bedrijfsveiligheid, milieuvriendelijkheid en integriteit in al haar activiteiten. Een duurzame afvalverwerking, CO2-reductie en een zuinig gebruik van schaarse middelen door een uitgebalanceerd inkoopbeleid maakt onderdeel uit van de ontwikkelde bedrijfsfilosofie. BMM Groen waarborgt een hoge kwaliteit en controleert nauwgezet alle stappen in het werkproces. BMM Groen beschikt over het MVO-Certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BMM Groen heeft in het kader van de CO₂ prestatieladder trede 3, een energiemanagement-programma opgesteld. In dit programma worden initiatieven genomen om het elektriciteits- en brandstofverbruik bij uitvoering van haar diensten en projecten te beperken en de CO₂-uitstoot te reduceren ten gunste van onze leef- en werkomgeving. CO₂-bewust certificaat trede 3

Ons Energiemanagement Programma kunt u hier downloaden en bekijken.

Mensen zijn de kracht van het bedrijf. Daarom investeren wij volop in de kwaliteit van onze werknemers door het bieden van een uitdagende werkomgeving die past bij de persoonlijke mogelijkheden en ambities. Goede scholings- en loopbaanmogelijkheden horen vanzelfsprekend bij deze ambitie, evenals een veilige en gezonde werkomgeving. Wij streven ernaar dat het personeelsbestand een goede afspiegeling vormt van de samenleving. En daarom worden ook mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt ingezet; in overleg met gemeenten en Sociale Werkvoorzieningen.

Participatie:

Participatieverklaring werkgroep

Download en bekijk hier de verklaring van de werkgroep

De halfjaarlijkse resultaten en emissie verantwoording kunt u hier bekijken.

Wilt u meer informatie over de CO₂-prestatieladder, dit is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/deelnemers